Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla poszczególnych grup Klientów

Loading...

Oferujemy kompleksowe wsparcie i realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej począwszy od planowania inwestycji na eksploatacji obiektu kończąc. Dzięki naszym usługom Klient może własne zasoby wykorzystywać do celów bezpośrednio związanych z własną działalnością zyskując jednocześnie pewność co do właściwej realizacji powierzonych nam zadań.

 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej od koncepcji przez projektowanie do realizacji inwestycji
 • weryfikację dokumentacji projektowej i innych opracowań pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego
 • wsparcie w nadzorze nad wykonawcami inwestycji w zakresie związanym z bezpieczeństwem pożarowym obiektu
 • opracowanie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • opracowanie operatów w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania i składowania odpadów
 • wsparcie w zakresie przygotowania obiektu do oddania do użytkowania (odbiory)
 • kompletny outsourcing zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • bieżący nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym ( w tym wybuchowym)
 • szkolenia kadry i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia praktyczne z użyciem gaśnic i hydrantów
 • organizacja praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • opinie i ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowanie operatów w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania i składowania odpadów
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • audyty obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • opinie spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakresie obiektów hotelarskich
 • opinie w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa na stacjach paliw

Na życzenie Klienta zorganizujemy szkolenia dot. tematyki uwzględniającej potrzeby Klienta:

 • szkolenia dla kadry inżynierskiej budowy dla generalnych wykonawców i wykonawców inwestycji
 • szkolenia dla kadry inwestora planującej i nadzorującej realizację inwestycji
 • szkolenia dla kady właściciela, użytkownika obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego podczas użytkowania obiektu
 • szkolenia w zakresie projektowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
 • szkolenia dla projektantów różnych branż w zakresie aktualnych wymagań dot. ochrony przeciwpożarowej.
Loading...

Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu projektowania i realizacji inwestycji od opracowania koncepcji po wsparcie podczas nadzoru w czasie realizacji inwestycji.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie:

 • opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwa technicznego w zakresie całego procesu projektowania począwszy od koncepcji projektowej
 • uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • uzgadniania projektów technicznych urządzeń przeciwpożarowych
 • opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • analizy bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • opracowywania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowywania opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • wsparcia w zakresie nadzorów autorskich podczas realizowania inwestycji
Loading...

Złożoność zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarówno technicznych jak i formalnych, powoduje, iż zwłaszcza przy większych inwestycjach wymagają one intensywnego nadzoru.

Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom oferujemy:

 • niezależną weryfikację dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 • doradztwo na każdym etapie procesu realizacji inwestycji
 • wsparcie inżyniera projektu, kierownika budowy, kierownika robót, inspektorów nadzoru w zakresie nadzoru na zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową
 • koordynacja przygotowań do przekazania obiektu do użytkowania, w tym odbiorów przez odpowiednie organy
Loading...

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres specjalistycznych opracowań wykonywanych przez IBP Konsulting. W przypadku braku wymaganego opracowania na liście zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy opracowanie szerokiej gamy dokumentów specjalistycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – opracowanie wymagane zarówno w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, jak również stanowiącego punkt wyjściowy do opracowania projektów technicznych systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • wytyczne do projektowania systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – zapewniamy profesjonalne opracowanie dokumentu, który w 100 % będzie odnosił się do danego obiektu a nie będzie „kalką” w której zmienia się wyłącznie nazwę i adres przedmiotu opracowania, zapewniamy pełną zgodność z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
 • ekspertyzy techniczne dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektów – dokumenty mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań zastępczych i zamiennych w odpowiednich trybach wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
 • analizy i opinie zarówno w zakresie kompleksowym, jak i dotyczące wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym
 • oceny zagrożenia wybuchem – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie każdego obiektu lub terenu gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem, opracowane przez nas dokumenty spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
Loading...

Bezpieczeństwo w miejscach użyteczności publicznej czy w zakładach pracy jest niezwykle ważne, jednak nie można zapomnieć o zapewnieniu sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu.

Oferujemy opracowanie szerokiej gamy dokumentów specjalistycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
Oferujemy Państwu pomoc w zakresie doradztwa dot.:

 • odpowiedniego zabezpieczenia budynku na etapie jego budowy zarówno w postaci odpowiednich materiałów budowlanych, jak również wyposażenie w urządzenia wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • wyposażenia domów i mieszkań w podręczny sprzęt gaśniczy
 • zastosowania systemów wykrywania pożaru w postaci czujek autonomicznych lub podłączanych do central alarmowych, stosowania czujek tlenku węgla lub gazu

Na życzenie klienta dostarczamy odpowiednie wyposażenie.

Loading...

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego niezwykle ważna jest właściwa ocena poziomu bezpieczeństwa obiektu oraz dobór odpowiednich środków mających na celu ewentualne zmniejszenie ryzyka i wielkości strat spowodowanych przez potencjalne zagrożenie.

Proponujemy Państwu wsparcie w zakresie:
 • audytów obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • weryfikacji dokumentacji projektowej
 • opracowania wytycznych dot. poprawy poziomu bezpieczeństwa.