Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa powołało do życia Radę Naukowo-Techniczną SITP, której rola będzie obejmowała zakres działalności dotychczasowej Komisji ds. wytycznych i standardów projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Rady Izby Rzeczoznawców SITP. Rada będzie zajmowała się szeroko pojętymi działaniami merytorycznymi związanymi z wytycznymi projektowymi, poradnikami i innymi publikacjami wydawanymi przez Stowarzyszenie oraz będzie nadzorowała merytorycznie działalność Izby Rzeczoznawców SITP. Rada ma również pełnić rolę ciała opiniodawczego w ramach Stowarzyszenia.
I tu nieco onieśmielony gronem osób, wśród których się znalazłem pochwalę się, iż Zarząd Główny SITP powierzył mi funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej SITP. Mam nadzieję, iż sprostam oczekiwaniom.


The Association of Fire Protection Engineers and Technicians has established the SITP Scientific and Technical Council whose role will cover the activities of the existing earlier Commission for Guidelines and Standards for Fire Protection Design and of the Council of the SITP Chamber of Experts. The Council will deal with widely understood substantive activities related to design guidelines, handbooks and other publications issued by the Association and will supervise the activity of the Chamber of Experts of SITP. The Council is also to act as a consultative body within the Association.
And here, a bit intimidated by a group of people I found myself among, I can boast that the General Board of SITP entrusted me with the function of the President of SITP Scientific and Technical Council. I hope that I will meet the expectations.