Kim jesteśmy? | Who we are?

IBP Konsulting jest firmą działającą głównie w zakresie usług eksperckich dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Swoją działalność firma opiera na personelu własnym oraz współpracujących specjalistach posiadających bogate doświadczenia i wiedzę zawodową.

IBP Konsulting is a company operating mainly in the field of expert services concerning widely understood fire protection. The company bases its activity on its own personnel and cooperating specialists with rich experience and professional knowledge.


Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę przez doświadczonych:

 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej
 • instalatorów i konserwatorów podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych.

Thanks to this we are able to provide services by experienced:

 • fire protection experts
 • fire protection inspectors
 • installers and maintainers of portable fire protection equipment and fire protection devices.

Ludzie | Person

Właścicielem firmy jest Mariusz Sobecki posiadający wieloletnie doświadczenia w realizacji różnorodnych zadań i projektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  studiów I i II stopnia w zakresie Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Politechniki Łódzkiej studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych.

The company is owned by Mariusz Sobecki who has many years of experience in the implementation of various tasks and projects concerning fire safety.

Graduate of the Main School of Fire Service with first and second degree studies in Fire Safety Engineering and of the Technical University of Lodz with postgraduate studies in Industrial Process Safety.


Cóż można o mnie napisać, entuzjasta nowych technologii, w wieku mocno ponadgimnazjalnym, na codzień zajmujący się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową, były oficer pożarnictwa, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, obecnie prowadzący firmę świadczącą usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym. Jestem również ustanowiony biegłym sądowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze.

What can be written about me, an enthusiast of new technologies, active in the field of fire safety, former firefighting officer. Fire safety expert, currently running a fire safety consulting company. I am also an established expert witness in the field of fire protection in construction, engineering and architecture.


W latach 2002 – 2003 byłem członkiem grupy roboczej komitetu ds. usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej PCA, opracowującej zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie sygnalizacji i automatyki pożarowej. W latach 2004 – 2006 działałem jako audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP. Od 2003 roku uczestniczę w pracach Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej. Uczestniczyłem w pracach zespołu roboczego do opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Od 2023 roku jestem również członkiem Komitetu Technicznego nr 180 PKN w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

In 2002 – 2003 I was a member of the working group of the PCA Fire Protection Services Committee, developing rules for voluntary certification of fire alarm and automation services. In 2004-2006, I acted as an auditor for fire alarm systems and fire automation of the Certification Centre for Fire Protection Services of SITP. Since 2003 I have participated in the work of the Technical Committee No. 264 of the Polish Committee for Standardization for fire alarm systems. I participated in the work of the working team to develop SITP guidelines for designing fire alarm systems. From 2023 I am a member of the Technical Committee No. 180 of the Polish Committee for Standardization for fire safety of facilities.


Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), aktualnie jestem Przewodniczącym Koła SITP Legnica oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego SITP. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych SITP. Obecnie Zarząd Główny SITP powierzył mi funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej SITP.

I am actively involved in the Association of Fire Protection Engineers and Technicians (SITP), currently I am the President of the Legnica Branch of SITP and a member of the Presidium of the SITP Main Board. I was the chairman of the SITP Fire Protection Design Standards and Guidelines Committee. Currently the General Board of SITP entrusted me with the function of the President of Scientific and Technical Council of SITP.


Uczestniczę w pracach komitetów technicznych SITP w zakresie opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej oraz wytycznych SITP/CNBOP w zakresie integracji urządzeń przeciwpożarowych.

I participate in SITP technical committees to develop SITP guidelines for designing fire alarm systems and SITP/CNBOP guidelines for integrating fire protection devices.


Jestem również członkiem Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

I am also a member of the Society of Fire Protection Engineers (SFPE).


W wolnych chwilach lubię poczytać książkę, powędrować, poczytać o nowinkach technologicznych itd.

In my spare time I like to read a book, hike, read about technology news, etc.

W zakładce „Publikacje” chwalę się popełnionymi artykułami w czasopismach specjalistycznych.

Under the „Publications” tab, I brag about committed articles in professional journals.


W swojej pracy wychodzę z założenia, że rzeczywistości nie należy zaklinać a problemów nie wolno nie dostrzegać, trzeba je rozwiązywać zgodnie z wiedzą, prawem, mając na względzie bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Każde rozwiązanie techniczne ma być zaprojektowane i wykonane tak aby faktycznie realizowało zamierzony cel a nie stwarzało pozory bezpieczeństwa.

In my work I assume that reality should not be put under a spell and problems should not be ignored, they must be solved in accordance with knowledge, law, taking into account the safety of the object and its users. Each technical solution is to be designed and implemented in such a way as to actually achieve the intended purpose and not to create the illusion of safety.


Zapraszam do kontaktu  na adres: sobecki@ibpkonsulting.pl | Feel free to contact me at: sobecki@ibpkonsulting.pl


Doświadczenia zawodowe:

 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z uprawnieniami KG PSP
 • Rzeczoznawca SITP
 • Biegły sądowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze
 • Wieloletnia służba w Państwowej Straży Pożarnej, w tym doświadczenia w zakresie wykonywania zadań organu administracji ochrony przeciwpożarowej
 • Członek zespołu tworzącego zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP
 • Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych SITP
 • Członek Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej
 • Członek komitetu w zakresie opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej
 • Członek komitetu w zakresie opracowania wytycznych SITP/CNBOP w zakresie integracji urządzeń przeciwpożarowych
 • Autor wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz wystąpień na seminariach i konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym (szczegóły w zakładce Publikacje)
 • Doświadczenia w zakresie projektowania instalacji automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Professional experience:

 • Fire protection expert with qualifications of KG PSP
 • SITP appraiser
 • Court expert in the field of fire protection in building, engineering and architecture
 • Many years of service in the State Fire Service, including experience in performing the tasks of a fire protection administration body
 • Member of the team creating rules of voluntary certification of services in the scope of fire protection
 • Auditor in the field of fire alarm systems and fire automation of the Center for Certification of Fire Protection Services SITP
 • Chairman of the Commission for Standards and Guidelines for Fire Protection Design of SITP
 • Member of Technical Committee No. 264 of the Polish Committee for Standardization for fire alarm systems
 • Member of the committee for the development of SITP guidelines for designing fire alarm systems
 • Member of the committee for the development of SITP/CNBOP guidelines for the integration of fire protection devices
 • Author of numerous publications in specialized journals and presentations at seminars and conferences, both national and international (details in the Publications tab)
 • Experience in the design of automatic fire protection systems.
Mariusz Sobecki
Mariusz SobeckiWłaściciel firmy / rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Owner / fire protection expert