Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla poszczególnych grup Klientów | We invite you to get more information about our offer for particular groups of clients

Loading...

Oferujemy kompleksowe wsparcie i realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej począwszy od planowania inwestycji na eksploatacji obiektu kończąc. Dzięki naszym usługom Klient może własne zasoby wykorzystywać do celów bezpośrednio związanych z własną działalnością zyskując jednocześnie pewność co do właściwej realizacji powierzonych nam zadań.

Loading...

Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu projektowania i realizacji inwestycji od opracowania koncepcji po wsparcie podczas nadzoru w czasie realizacji inwestycji. | We offer comprehensive support for the design and implementation of the investment from concept development to support during the supervision of the investment.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie:

 • opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwa technicznego w zakresie całego procesu projektowania począwszy od koncepcji projektowej
 • uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • uzgadniania projektów technicznych urządzeń przeciwpożarowych
 • opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • analizy bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • opracowywania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowywania opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • wsparcia w zakresie nadzorów autorskich podczas realizowania inwestycji

We invite you to take advantage of our offer in the field of:

 • development of fire protection conditions
 • technical advice on the entire design process, starting with the design concept
 • agreeing construction projects in terms of fire protection
 • agreeing of technical designs of fire protection equipment
 • development of event scenarios during a fire
 • fire safety analysis of buildings
 • development of expertise in the field of fire safety
 • development of opinions in terms of fire safety
 • support in the scope of author’s supervision during execution of investments
Loading...

Złożoność zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarówno technicznych jak i formalnych, powoduje, iż zwłaszcza przy większych inwestycjach wymagają one intensywnego nadzoru. | The complexity of issues related to fire protection, both technical and formal, causes that especially in the case of larger investments, they require intensive supervision.

Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom oferujemy:

 • niezależną weryfikację dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 • doradztwo na każdym etapie procesu realizacji inwestycji
 • wsparcie inżyniera projektu, kierownika budowy, kierownika robót, inspektorów nadzoru w zakresie nadzoru na zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową
 • koordynacja przygotowań do przekazania obiektu do użytkowania, w tym odbiorów przez odpowiednie organy

Therefore, to meet the needs we offer:

 • independent verification of the project documentation before the start of the investment
 • consulting at every stage of the investment realization process
 • support for the project engineer, site manager, works manager, supervisors in supervising the issues related to fire protection
 • coordination of preparations to commissioning  the facility for use, including acceptance by the relevant authorities
Loading...

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres specjalistycznych opracowań wykonywanych przez IBP Konsulting. W przypadku braku wymaganego opracowania na liście zapraszamy do kontaktu. | Below we present a sample range of specialist studies carried out by IBP Konsulting. In case of absence of a required study on the list, please contact us.

Oferujemy opracowanie szerokiej gamy dokumentów specjalistycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej | We offer the development of a wide range of specialized documents in the field of fire protection::
 • scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – opracowanie wymagane zarówno w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, jak również stanowiącego punkt wyjściowy do opracowania projektów technicznych systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • wytyczne do projektowania systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – zapewniamy profesjonalne opracowanie dokumentu, który w 100 % będzie odnosił się do danego obiektu a nie będzie „kalką” w której zmienia się wyłącznie nazwę i adres przedmiotu opracowania, zapewniamy pełną zgodność z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
 • ekspertyzy techniczne dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektów – dokumenty mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań zastępczych i zamiennych w odpowiednich trybach wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
 • analizy i opinie zarówno w zakresie kompleksowym, jak i dotyczące wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym
 • oceny zagrożenia wybuchem – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie każdego obiektu lub terenu gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem, opracowane przez nas dokumenty spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)

 • fire scenarios – a study required both in terms of agreeing a construction design in terms of fire protection requirements, as well as constituting a starting point for the development of technical designs of automatic fire protection systems
 • guidelines for designing fire protection systems
 • fire safety instructions – we provide a professional development of the document, which in 100% will refer to the object and will not be a „carbon copy” in which only the name and address of the subject of the study are changed, we provide full compliance with the requirements of the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of June 07, 2010 on fire protection of buildings, other facilities and areas (Journal of Laws of 2010 No. 109 item 719)
 • technical expertise on the fire safety of facilities – documents aimed at developing appropriate substitute and replacement solutions in appropriate procedures under the technical, construction and fire safety regulations
 • analyses and opinions both in a comprehensive range as well as on selected issues related to fire safety
 • explosion hazard assessment – in accordance with the applicable regulations for each facility or area where technological processes are carried out with the use of materials that can produce explosive mixtures or where such materials are stored, an assessment of explosion hazard is performed, the documents prepared by us meet the requirements set out in the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 07 June 2010 on fire protection of buildings, other facilities and areas (Journal of Laws of 2010 No. 109, item 719)
Loading...

Bezpieczeństwo w miejscach użyteczności publicznej czy w zakładach pracy jest niezwykle ważne, jednak nie można zapomnieć o zapewnieniu sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu. | Safety in public places or workplaces is extremely important, but don't forget to keep yourself and your family safe in your own home or apartment.

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie doradztwa dot.:

 • odpowiedniego zabezpieczenia budynku na etapie jego budowy zarówno w postaci odpowiednich materiałów budowlanych, jak również wyposażenie w urządzenia wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • wyposażenia domów i mieszkań w podręczny sprzęt gaśniczy
 • zastosowania systemów wykrywania pożaru w postaci czujek autonomicznych lub podłączanych do central alarmowych, stosowania czujek tlenku węgla lub gazu

Na życzenie klienta dostarczamy odpowiednie wyposażenie.


We offer you assistance in the field of consulting on:

 • proper protection of the building at the stage of its construction, both in the form of appropriate building materials, as well as equipment to ensure safety
 • equipping houses and apartments with handy fire-fighting equipment
 • use of fire detection systems in the form of stand-alone detectors or connected to alarm panels, use of carbon monoxide or gas detectors

On request, we provide the appropriate equipment.

Loading...

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego niezwykle ważna jest właściwa ocena poziomu bezpieczeństwa obiektu oraz dobór odpowiednich środków mających na celu ewentualne zmniejszenie ryzyka i wielkości strat spowodowanych przez potencjalne zagrożenie. | In the process of insurance risk analysis, it is extremely important to properly assess the security level of the facility and to select appropriate measures to possibly reduce the risk and the size of losses caused by the potential threat.

Proponujemy Państwu wsparcie w zakresie | We offer you support in::
 • audytów obiektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • weryfikacji dokumentacji projektowej
 • opracowania wytycznych dot. poprawy poziomu bezpieczeństwa.

 • audits of facilities in terms of fire safety

 • verification of project documentation
 • development of guidelines concerning the improvement of safety level.