NRO, łatwo powiedzieć…

„NRO” skrót znany chyba wszystkim projektantom i pewnie wykonawcom budynków. Powszechnie wiadomo, iż w przypadku większości budynków określone elementy budynku mają być NRO, czyli tak właściwie nierozprzestrzeniające ognia. W dokumentacji projektowej, o ile to nie umknie uwadze projektanta, dość łatwo zapisać, że wszystkie elementy budynku mają być nierozprzestrzeniające ognia. Komplikacje mogą się zacząć przy doborze, na etapie projektowania lub wykonawstwa, właściwych wyrobów budowlanych, które spełniają to wymaganie. A jego sposoby jego spełnienia i odpowiednie klasyfikacje różnią się w zależności czy to jest dach, ściana wewnętrzna lub strop czy też ściana zewnętrzna.

W niniejszych rozważaniach parę zdań w zakresie zagadnień związanych ze ścianami zewnętrznymi. Tak jak wspomniałem wyżej w większości budynków ściany zewnętrzne, tak jak pozostałe elementy budynku, mają być nierozprzestrzeniające ognia. Wynika to wprost z wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki. Nawet jak danego obiektu to wymaganie nie dotyczy to i tak często lepiej wykonać ściany jako nierozprzestrzeniające ognia, bo w przeciwnym wypadku zachodzi konieczność zwiększenia odległości od innych obiektów czy granicy niezabudowanej działki. I tu warto zaznaczyć, że dotyczy to również domków jednorodzinnych, chociaż niektórym się wydaje, że jak chodzi o domek jednorodzinny to już żadne wymagania odnośnie do ochrony przeciwpożarowej nie obowiązują.

A żeby nie było tak łatwo, to nasze krajowe przepisy wymagają szczególnego podejścia do ścian zewnętrznych. Otóż ściany zewnętrzne w zakresie rozprzestrzeniania ognia rozpatrujemy odrębnie w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony zewnętrznej i oddzielnie od strony zewnętrznej elewacji.

Rozprzestrzenianie ognia od od strony wewnętrznej

I tak zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych….:

W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku:

1) nierozprzestrzeniające ognia – rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,

2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień, natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,

3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony

– dla których wymagania przy działaniu ognia wewnątrz budynku określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, a przy działaniu ognia od zewnątrz budynku określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

Jak zajrzymy do wspomnianego powyżej załącznika do rozporządzenia to znajdziemy informację, iż w przypadku w przypadku ścian zewnętrznych w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony wewnętrznej:

Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0;

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

Warto więc zauważyć, co często niestety umyka tak projektantom i wykonawcom, ale również producentom wyrobów budowlanych, że w przypadku wyrobów budowlanych w zakresie oceny rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony wewnętrznej nie tylko jest ważna klasyfikacja ogólna wyrobu, ale również oddzielna klasyfikacja warstwy izolacyjnej , która musi posiadać potwierdzoną klasę reakcji na ogień E, a zdarza się, że pomimo właściwej klasyfikacji wyrobu jako takiego jest problem ponieważ albo warstwa izolacyjna nie posiada klasy E tylko F, albo producent nie deklaruje kasy reakcji na ogień warstwy izolacyjnej.

Rozprzestrzenianie ognia od strony zewnętrznej

W przypadku oceny rozprzestrzeniania ognia od strony zewnętrznej niezbędna jest klasyfikacja wg normy PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji. I tu jest często problem, ponieważ zwłaszcza zagraniczni producenci oferujący wyroby do wykonywania elewacji niejednokrotnie nie znają tego wymagania, i o dziwo z tym problemem można się spotkać w przypadku niektórych producentów mających dość poważną pozycję na rynku budowlanym. Wg tej normy ścian może być zakwalifikowana w jednej z trzech klas: NRO – nierozprzestrzeniająca ognia, SRO – słabo rozprzestrzeniająca ogień, SIRO – silnie rozprzestrzeniająca ogień.

Norma ta stanowi również, iż w przypadku ścian, w których każdy składnik posiada klasę reakcji na ogień co najmniej A2-S3,d0 nie trzeba prowadzić badań a ścianę uznaje się za nierozprzestrzeniającą ognia.

Podsumowanie

Tak więc dopiero uzyskanie od producenta danego wyroby dokumentów potwierdzających właściwą klasę reakcji na ogień w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony wewnętrznej oraz odrębnej klasyfikacji wg wspomnianej Polskiej Normy w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony zewnętrznej, a w przypadku wyrobów warstwowych dodatkowo klasy reakcji na ogień warstwy izolacyjnej pozwala być pewnym, że zastosowane rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne.

Warto, też zwrócić uwagę, że klasyfikacje dotyczą danego wyrobu o konkretnych parametrach. Zdarza się, że na przykład okładzina elewacyjna tego samego typu przy jednej grubości będzie posiadała klasyfikację jako nierozprzestrzeniająca ognia a przy innej już nie. Wpływ mogą mieć też inne aspekty jak sposób mocowania itp.

Warto zwrócić uwagę na powyższe aspekty przed zabudową elewacji i zachowywać wysoce rozwiniętą asertywność, kiedy przedstawiciele handlowi przekonują „Panie to się nadaje i spełnia wszystkie wymagania” pozwoli to na zaoszczędzenie niepotrzebnych nerwów i dodatkowych kosztów, gdyby trzeba było wymieniać już zabudowane rozwiązanie. Problem jest poważny, kiedy dokumentacja nie spełnia wymagań podczas odbioru budynku albo co gorsze kiedy coś się spali wtedy już nie da się cofnąć.