W celu poszerzenia horyzontów myślowych wziąłem ostatnio udział w szkoleniu organizowanym przez SFPE w zakresie bezpieczeństwa pożarowego garaży dla samochodów osobowych w kontekście systemów wielopoziomowego ich przechowywania.
Tak w ogóle to trzeba się zastanowić nad przyjęciem polskiej „urzędowej nazwy” takich systemów z ang. car stackers. Można spotkać różne nazwy jak systemy parkowania, platformy parkingowe, wielopoziomowe parkingi, każda z nazw coś mówi ale nie identyfikuje jednoznacznie rozwiązania.
Ale wracając do sedna, ostatnimi czasy przykładamy dużo zainteresowania do bezpieczeństwa garaży dla samochodów w związku z coraz częstszym występowaniem samochodów z napędami innymi niż silniki spalinowe na benzynę czy olej napędowy. Jednak dość niewiele u nas słychać o innej tendencji jaka ma miejsce czyli coraz częściej występujące systemy wielopoziomowego parkowania albo inaczej mówiąc o przestrzeniach do magazynowania samochodów. Tak na prawdę takie obiekty mają więcej wspólnego z magazynem, często wysokiego składowania, niż z garażem dla samochodów osobowych jakie są opisane w naszych przepisach. A należy pamiętać, że zagrożenia jakie pojawiają się czy też nasilają w standardowych garażach, jak zwiększone rozmiary samochodów, większe ilości tworzyw sztucznych, występowanie pojazdów z różnymi napędami czyli klasyczne ICE (czyli spalinowe), z napędem wodorowym, PHEV (czyli hybrydowe spalinowo-elektryczne), EV (czyli elektryczne) w obiektach „magazynowania samochodów” zostają zwielokrotnione. Różnica na plus jest taka, iż te obiekty wielopoziomowego parkowania coraz częściej są przestrzeniami, do których nie wpuszcza się ludzi (poza ich obsługą techniczną), są one w pełni zautomatyzowane. Więc odchodzi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w samym garażu, ale z drugiej strony to zysk niezbyt duży, bo historycznie wiadomo, iż zbyt wiele poszkodowanych osób w przypadku garaży raczej nie występuje. Natomiast zagrożenia dla obiektu są znacznie większe.
Poniżej kilka myśli, wniosków zarówno własnych jak i ze szkolenia, o którym napisałem na wstępie:

 1. Zdecydowanie w „naszych” warunkach technicznych dla budynków musi się znaleźć rozdzielenie zróżnicowanie wymagań bezpieczeństwa dla klasycznych garaży, przestrzeni do garażowania / przechowywania pojazdów z użyciem platform wielopoziomowych do których dostęp mają użytkownicy oraz przestrzeni do garażowania / przechowywania pojazdów z użyciem platform wielopoziomowych zautomatyzowanych gdzie użytkownicy nie mają dostępu.
 2. Wymagania dla wyżej wymienionych rodzajów obiektów muszą być zróżnicowane ze względu na różne skale zagrożeń dla ludzi i dla samego budynku. Nie jest celowe przesadzanie z bezpieczeństwem ewakuacji w obiekcie gdzie brak jest ludzi, którzy muszą się ewakuować a z drugiej strony zupełnie nietrafione jest traktowanie przestrzeni z wielopoziomowych przechowywaniem pojazdów jako PM <500 MJ/m2 jak obecnie w przypadku tradycyjnych garaży.
 3. Z uwagi na zmienność, modularność systemów parkingowych prawdopodobnie nie uda się określić szczegółowych wymagań nakazowych, konieczne jest określenie celów do osiągnięcia i pozostawić określenie sposobu osiągnięcia tych celów specjalistom.
 4. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa dla garaży, a zwłaszcza przestrzeni wielopoziomowego przechowywania samochodów powinna być instalacja tryskaczowa, gdyż głównie takie urządzenie jest w stanie zmniejszyć oddziaływanie pożaru na konstrukcję oraz ograniczyć jego rozprzestrzenianie do czasu przybycia służb ratowniczych.
 5. Z uwagi na wspomnianą wyżej zmienność układów przechowywania samochodów istnieje konieczność adaptacji standardów projektowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych to tej sytuacji.
 6. Wielopoziomowe systemy parkowania samochodów posiadają specyficzny charakter w zakresie rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obiekcie z uwagi na występujące platformy parkingowe co może powodować błędy w przy tworzeniu symulacji CFD dla tych przestrzeni, jeśli autor takiego opracowania nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
 7. Wentylacja pożarowa w przedmiotowych przestrzeniach powinna być dopasowana do ich charakterystyki i celów jakim ta wentylacja ma służyć, np. w przestrzeniach zautomatyzowanych bez dostępności użytkowników aspekt warunków ewakuacji nie będzie miał znaczenia, natomiast istotne mogą być inne cele stosowania wentylacji pożarowej
 8. Z punktu widzenia działań straży pożarnej istotny problem przy takich obiektach to możliwość dotarcia ekip ratowniczych do palącego się samochodu, przykładowo ekipy docierają na poziomie podłogi pomieszczenia, system parkowania posiada 5 lub więcej poziomów platform z samochodami i pali się samochód na jednej z wyżej zlokalizowanych platform, ten problem może wymagać konieczności zapewnienia w pełnym lub ograniczonym zakresie funkcjonowania systemu parkowania w czasie pożaru w celu sprowadzenia platformy z palącym się samochodem na poziom dostępu dla straży, aby umożliwić ekipom ratowniczym zlikwidowanie zdarzenia.

I to co ciągle powtarzamy, przepisy szybko powinny się zmienić, ponieważ obecnie projektowane są obiekty które będą użytkowane przez następne dziesięciolecia. Nie można z tym zwlekać bo istniejących obiektów nie da się łatwo zmienić.

Recently I attended a training course organized by SFPE on the fire safety of car garages in the context of multilevel car storage systems.
By the way, we should think about adopting the Polish „official name” of such systems as car stackers. You can meet different names like parking systems, parking platforms and multi-level parkings, each name says something but does not uniquely identify the solution.
But back to the point, recently we have been paying a lot of attention to the safety of car garages in connection with the increasing occurrence of cars with drives other than gasoline or diesel combustion engines. However, we don’t hear much about another trend that is taking place, which is the increasing prevalence of multi-story parking systems, or in other words car storage spaces. In truth, such facilities have more in common with a warehouse, often high storage, than with a garage for cars as described in our regulations. And it should be remembered that the risks that appear or intensify in standard garages, such as the increased size of cars, larger amounts of plastics, the presence of vehicles with different engines, i.e. classic ICE (i.e. internal combustion engine), hydrogen-powered, PHEV (i.e. combustion-electric hybrid), EV (i.e. electric) in „car storage” facilities are multiplied. The difference on the plus side is that these multi-level parking facilities are increasingly spaces where people are not allowed in (except for their maintenance), they are fully automated. So the risk to the health and life of people in the garage itself goes away, but on the other hand, it’s a gain that’s not very big, because historically it’s known that too many injured people in garage fires are unlikely to occur. On the other hand, the risks to the facility are much greater.

Here are some thoughts and conclusions both of my own and from the training I wrote about in the introduction:

 1. Definitely in „our” technical conditions for buildings there must be a separation and differentiation of safety requirements for classic garages, garage/storage space for vehicles using multi-level platforms to which users have access, and garage/storage space for vehicles using automated multi-level platforms where users do not have access.
 2. The requirements for the above-mentioned types of facilities must be differentiated due to the different scales of risks to people and to the building itself. It is not expedient to exaggerate evacuation safety in a facility where there are no people who need to evacuate and, on the other hand, it is completely wrong to treat spaces with multi-level vehicle storage as spaces with fire load density < 500 MJ/m2 as is currently the case with traditional garages.
 3. Given the variability and modularity of parking systems, it is unlikely to be possible to define detailed prescriptive requirements, it is necessary to define the goals to be achieved and leave it to specialists to determine how to achieve these goals.
 4. The primary safety measure for garages, especially multi-level car storage spaces, should be a sprinkler system, as mainly such a device can reduce the impact of fire on the structure and limit its spread until the arrival of emergency services.
 5. Due to the aforementioned variability of car storage layouts, there is a need to adapt the design standards of fixed water extinguishing devices to this situation.
 6. Multi-level car parking systems have a specific nature in terms of the spread of smoke and heat in the facility due to the parking platforms present, which may cause errors in the creation of CFD simulations for these spaces if the author of such a study does not have adequate knowledge and experience.
 7. Fire ventilation in the spaces in question should be tailored to their characteristics and the purposes that this ventilation is intended to serve, for example, in automated spaces without user accessibility, the aspect of evacuation conditions will not be important, while other purposes of using fire ventilation may be more important
 8. From the point of view of firefighting operations, an important problem with such facilities is the ability of rescue teams to reach a burning car, for example, teams reach the floor level of the room, the parking system has 5 or more levels of platforms with cars and a car burns on one of the higher located platforms, this problem may require the need for full or limited operation of the parking system during a fire to bring the platform with the burning car to the level of access for the firefighters to allow rescue teams to eliminate the incident.

And what we keep saying is that the regulations should change quickly, as facilities are now being designed that will be used for decades to come. This cannot be delayed because existing facilities cannot be easily changed.