Zajmując się ochroną przeciwpożarową niejednokrotnie miałem okazję podzielić się swoją wiedzą oraz przemyśleniami w tym zakresie z szerszym gronem osób.  Miałem przyjemność prezentować referaty na konferencjach, seminariach i warsztatach zarówno o zasięgu regionalnym, jak również krajowym. Kilka moich prac zostało opublikowanych w czasopismach branżowych takich jak: Ochrona Przeciwpożarowa, Przegląd Pożarniczy, Systemy Alarmowe, Elektro.info. Poniżej przedstawiam swój dorobek w tym zakresie.

Artykuły w czasopismach:

1. „Systemy automatyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego – Koncepcja ochrony obiektu budowlanego” – Systemy Alarmowe 3/2002.

2. „Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego a prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych” – Przegląd Pożarniczy 8/2002.

3. „Mgła wodna – nowoczesne wykorzystanie wody jako środka gaśniczego” – Ochrona Przeciwpożarowa 2/2003.

4. „Niektóre aspekty projektowania ISP” – Ochrona Przeciwpożarowa 1/2003.

5. „Mgła wodna. Niedoceniana, ale z przyszłością.” – Przegląd Pożarniczy 11/2003.

6. „Pyły pod nadzorem” – Przegląd Pożarniczy 12/2004

7.„Zaczyna się o dokumentacji” – Ochrona przeciwpożarowa 1/2005

8. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na warunki ewakuacji ludzi” – Ochrona Przeciwpożarowa 1/2006

9. „Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów”
– Ochrona Przeciwpożarowa 2/2007

10. „Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki.” – Elektro.info 12/2009

11. „Kable i przewody elektryczne w systemach zabezpieczeń ppoż.” -Ochrona Przeciwpożarowa 2/2010

12. „Od koncepcji do eksploatacji. Zagadnienia dot. wdrażania i eksploatacji systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Cz. 1″- Systemy Alarmowe 4/2015

13.”Od koncepcji do eksploatacji. Zagadnienia dot. wdrażania i eksploatacji systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Cz. 2”- Systemy Alarmowe 5/2015

14. „Zabudowa zimnych lub ciepłych korytarzy a ochrona ppoż. serwerowni” – Systemy Alarmowe 6/2015

15. „Czujki autonomiczne – perspektywa mieszkańców” – Warunki techniczne.pl

16. „Systemy komunikacji głosowej w sytuacjach awaryjnych – analiza dokumentów normatywnych i prawnych” – SFT Vol. 60 Issue 2, 2022, pp. 78–103, https://doi.org/10.12845/sft.60.2.2022.4 (we współpracy z Tomasz Popielarczyk, Jan Pacuk, Tyberiusz Frymus)

Wystąpienia na konferencjach, warszatach, seminariach:

1. „Scenariusz rozwoju pożaru jako element sprawnej ewakuacji ludzi” –  Konferencja Techniczna Budma, Securex – Poznań 27 stycznia 2005r.

2. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych na ewakuację” – Konferencja Techniczna Katowice 20 maj 2005

3. „Integracja technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego – realizacja scenariusza pożarowego” – Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze’2005

4. „Przeciwpożarowe urządzenia zabezpieczające” –  Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2006

5.„Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2007 w Zakopanem

6.„Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów” – Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2007

7. „Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki oraz ich użytkowanie i konserwacja” –  Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w energetyce” – Wisła 2008

8. „Instalacje wykrywania i alarmowania – najnowsze trendy rozwojowe” – Konferencja Sawo’2008 – Poznań 2008

9. „Zarządzanie ochroną przeciwpożarową w budynku wysokim w czasie pożaru ” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2009 w Zakopanem

10.„Wymagania dla kabli i przewodów w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2010 w Zakopanem

11. Nowy standard SITP „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” – XV Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Sosnówka’2011

12.”Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na warunki ewakuacji” -seminarium Kołobrzeg 2012r.

13.”Nie wszystkie ciecze palne to produkty naftowe, nie wszystkie zbiorniki to bazy paliw – problematyka związana z sytuowanie zbiorników z cieczami palnymi” – XVII Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Sosnówka’2013

14.”Techniczne systemy zabezpieczeń w obiekcie a ewakuacja ludzi” – XXIII Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2015”

15.„Zmiany w standardach projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2016 w Zakopanem

16.„Zjawiska występujące podczas pożaru-metody wykrywania pożaru”- XXIV Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2016”

17. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych na warunki ewakuacji” -VI Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

18. „Odbiory i eksploatacja systemów sterowania automatycznym gaszeniem”- XXV Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2017”

19. „Nowe spojrzenie na projekt systemu sygnalizacji pożarowej”- XXVI Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2018”

20. „Błędy w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego na różnych etapach realizacji (od projektu do eksploatacji)”- XXVII Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2019”

21. „Scenariusz pożarowy” – Warsztaty dla architektów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Toruń luty 2020 r.

22. ” Zakres i forma projektu instalacji sygnalizacji pożarowej” – Warsztaty dla architektów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Toruń wrzesień 2021 r.

23. „Znowelizowane wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021” – Konferencja techniczna – Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja – Securex’2022

24. „Najnowsze wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021”- XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2022”

25. „Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej w oparciu o standard techniczny SITP WP-02:2021” – III Warsztaty dla architektów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w Toruniu 22-23.06.2022 r.

Dealing with fire protection many times I had the opportunity to share my knowledge and thoughts in this area with a wider group of people.  I had the pleasure to present papers at conferences, seminars and workshops, both regional and national. Several of my works have been published in professional journals such as Fire Protection (Ochrona przeciwpożarowa), Fire Review (Przegląd Pożarniczy), Alarm Systems (Systemy Alarmowe), Elektro.info. My achievements in this field are presented below.

Articles in magazines:

1. „Automatic fire protection systems – Concept of protection of a building” – Alarm Systems 3/2002.

2 „Fire protection systems and rescue and firefighting operations” – Fire Review 8/2002.

3. „Water mist – modern use of water as an extinguishing agent”. – Fire Protection 2/2003.

4. „Some Aspects of ISP Design”. – Fire Protection 1/2003.

5. „Water Fog. Underestimated but with a future.” – Fire Review 11/2003.

6. „Dusts under supervision” – Fire Review 12/2004.

7. „It starts with documentation”. – Fire Protection 1/2005

8. „Influence of fire alarm systems and sound warning systems on evacuation conditions of people” – Fire Protection 1/2006

9. „Fire alarm systems and fire automatic control systems. Designers’ mistakes”.
– Fire Protection 2/2007

10. Fire alarm systems in power industry buildings”. – Elektro.info 12/2009

11. „Electric cables and wires in fire protection systems”. -Fire Protection 2/2010

12. „From concept to operation. Issues concerning the implementation and operation of fire protection systems. Part 1″ – Alarm Systems 4/2015

13. „From concept to operation. Issues concerning the implementation and operation of fire protection systems. Part 2″ – Alarm Systems 5/2015

14. „Enclosure of cold or warm corridors and fire protection of server rooms”. – Alarm Systems 6/2015

15. „Autonomous detectors – the residents’ perspective” – Technical terms.pl

16. „Emergency Voice Communication Systems – Analysis of Normative and Legal Documents” – SFT Vol. 60 Issue 2, 2022, pp. 78–103, https://doi.org/10.12845/sft.60.2.2022.4 (in cooperation with Tomasz Popielarczyk, Jan Pacuk, Tyberiusz Frymus)

Presentations at conferences, workshops, seminars:

1. „Fire development scenario as an element of efficient evacuation of people” – Budma Technical Conference, Securex – Poznan 27 January 2005.

2. „Influence of fire alarm and voice evacuation systems on evacuation” – Technical Conference Katowice, 20 May 2005

3. „Integration of technical fire protection systems – Fire Scenario Execution” – Polish National Workshop Zacisze’2005

4. Fire protection devices” – Polish National Workshops Zacisze 2006

5. „Fire alarm systems and fire automatic control systems. Designers’ mistakes”. – International Fire Protection Seminar – Spring 2007 in Zakopane

6. „Fire alarm systems and fire automatic control systems. Designers errors”. – National Workshops Zacisze 2007

7. „Fire alarm systems in power engineering facilities and their use and maintenance” – Conference „Fire Protection in Power Engineering – Wisła 2008

8. „Fire detection and alarm systems – latest development trends” – Sawo’2008 Conference – Poznan 2008

9. „Fire Protection Management in a High-rise Building during a Fire” – International Seminar Fire Protection – Spring 2009 in Zakopane

10. Requirements for cables and wires in fire protection systems”. – International Seminar „Fire Protection – Spring 2010” in Zakopane

11. New SITP standard „Guidelines for designing fire alarm systems”. – XV Building Fire Safety Workshop Sosnówka’2011

12. Influence of fire alarm and voice evacuation system on evacuation conditions”. -seminar Kolobrzeg 2012.

13. „Not all flammable liquids are petroleum products, not all tanks are fuel depots – issues related to the location of tanks with flammable liquids” – 17th Sosnówka Fire Safety of Buildings Workshops 2013

14. „Technical security systems in the facility and evacuation of people” – XXIII National Workshop – „Fire Signaling and Automation SAP’2015″.

15. Changes in design standards for fire alarm systems”. – International Seminar Fire Protection – Spring 2016 in Zakopane

16. „Phenomena occurring during a fire – fire detection methods”- XXIV National Workshop – „Fire Signaling and Automation SAP’2016″.

17. Impact of fire alarm and voice evacuation systems on evacuation conditions”. -VI Training Conference „Fire Protection in Buildings”

18. „Acceptance and operation of automatic fire suppression control systems”-Vth National Workshop – „Fire Signaling and Automation SAP’2017”

19. „A new look at the fire alarm system design”- XXVI National Workshop – „Fire Signaling and Automation SAP’2018”.

20. „Errors in fire safety installations at different stages of implementation (from design to operation)”- XXVII National Workshop – „Fire Signaling and Automation SAP’2019”

21. „Fire Scenario” – Workshop for architects and fire protection experts – Toruń February 2020.

22. ” Scope and form of the fire alarm system design”. – Workshop for architects and fire protection experts – Torun September 2021.

23. „Revised design guidelines for fire alarm systems SITP WP-02:2021”. – Technical Conference – Modern installations for protection of life and property – design and operation – Securex’2022

24. „Latest design guidelines for fire alarm systems SITP WP-02:2021” – XXVIII National Workshop – „Fire Signaling and Fire Alarm Systems SAP’2022”.

25 „Design of fire alarm systems based on SITP technical standard WP-02:2021”. – III Workshops for architects and fire protection experts in Toruń 22-23.06.2022